top of page

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.Eвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони “Eвропа инвестира в селските райони”

С гордост съобщаваме, че нашето производство е финансирано по:Мярка 4 “Инвестиции в материални активи”Подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Проект: “Цех за производство на сурови блокчета от плодове и ядки, фотоволтаична електроцентрала до 200 kW по покривa и фасадите на сградата и трафопост в УПИ III-020011, кв. 51, по плана на с. Гурмазово, общ. Божурище“

Организация Изпълнител: „Агарикус БГ” ЕООД

Договор 23/04/2/0/00183/21.04.2017г.  Стойност на проекта: 5 633 615 лв.

Субсидия: 2 811 972.02 лв.  Срок за изпълнение: 36 месеца

bottom of page